Harmonogram

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że 2 listopada 2011 roku upływa termin składania wniosków organów prowadzących do wojewodów o wsparcie finansowe w 2012 roku na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na szkolne place zabaw w ramach programu Radosna szkoła. Program jest realizowany w latach 2009 - 2014. Obecnie uruchamiana jest jego IV edycja.

Poniżej harmonogram realizacji programu:

  • do 10 października 2011 roku - dyrektorzy szkół podstawowych składają do organów prowadzących wnioski dotyczące potrzeb w zakresie miejsc zabaw w szkole lub szkolnego placu zabaw
  • 1 listopada 2011 roku - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego
  • do 15 grudnia 2011 r. - przekazanie przez wojewodów ministrowi edukacji narodowej informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego
  • w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 roku - dokonanie przez wojewodów (oraz ministra kultury) oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące szkoły oraz dokonanie podziału środków
  • w terminie 51 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok - przedłożenie do ministra finansów przez wojewodów oraz przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej
  • w terminie 15 dni od dnia przekazania środków przez ministra finansów - przekazanie przez wojewodę wsparcia finansowego organom prowadzącym będącym jednostkami samorządu terytorialnego, innymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi oraz przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego środków szkołom przez niego prowadzonym
  • do 15 stycznia 2013 roku - przekazanie wojewodzie sprawozdań przez organy prowadzące objęte programem rządowym
  • do 31 stycznia 2013 roku - przekazanie przez wojewodów sprawozdań ministrowi edukacji narodowej.

Podziel się wpisem