×

Ogólne Warunki Dostaw i Usług

 

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2023

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy STARGUM Stankiewicz Sp. j.

§ 1   Definicje

 1. Sprzedający – STARGUM Stankiewicz Sp. j., ul. Cieplna 7, 73-110 Stargard, NIP 8542434414,
 2. Kupujący – jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, z którym łączą Sprzedającego stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym oraz podmiot, na zamówienie i koszt którego dostarczane są towary,
 3. OWSiD, a także wyrażenia takie jak: „Warunki”, „niniejsze Warunki” oraz inne użyte w podobnym kontekście – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy STARGUM Stankiewicz Sp. j.,
 4. Towar/Produkt  –  towary handlowe będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego,
 5. Umowa – umowa sprzedaży lub dostawy towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez Strony formy i nazwy, m.in. zamówienie Kupującego zaakceptowane przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia,
 6. Zamówienie – przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia Umowy oraz co najmniej niezbędne elementy umowy sprzedaży tj. rodzaj towaru, ilość i jego cenę, składane w formie pisemnej lub w elektronicznej (email),
 7. Wada – widoczna gołym okiem lub ukryta niezgodność przedmiotu umowy z Umową,
 8. Przewoźnik/Spedytor – podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych do miejsca ustalonego w Umowie przez Strony.
 9. Kodeks cywilny – Kodeks Cywilny Rzeczpospolitej Polski (stan prawny z 2012 r z póżniejszymi zmianami).

§ 2   Zastosowanie

 1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, OWSiD mają zastosowanie do wszelkich ofert oraz umów sprzedaży i dostawy związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzonymi na rynek przez STARGUM Stankiewicz Sp. j.
 2. OWSiD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego i obowiązują przez cały okres trwania Umowy. Kupujący poprzez fizyczne przyjęcie wystawionej przez Sprzedającego faktury lub odbiór zamówionego towaru  oświadcza, że zna i akceptuje niniejsze Warunki w całości.
 3. Ogólne lub szczególne Warunki Umów, stosowane przez Kupującego nie są akceptowane przez Sprzedającego i nie mają zastosowania do ofert, umów oraz dostaw regulowanych tymi warunkami, chyba że Sprzedający wyraźnie oświadczył w formie pisemnej, i dopiero od momentu złożenia takiego oświadczenia, że takie Warunki Umów mają zastosowanie do określonej transakcji.  Wyrażenie zgody na zastosowanie takich Warunków Umów nie oznacza, że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych transakcji zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 4. Jeżeli złożona oferta i umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zawiera postanowienia różniące się od tych, które zostały zawarte w ofertach i umowach regulowanych przez OWSiD bez wyraźnego wyłączenia ich zastosowania, pozostałe postanowienia OWSiD pozostają w mocy.
 5. Wszelkie odstępstwa od OWSiD obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną one sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) przez uprawnione do tego osoby.
 6. OWSiD znajdują zastosowanie wyłącznie w kontaktach z przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi lub państwowymi.
 7. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWSiD nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWSiD oraz na stosowanie innych postanowień. W takim wypadku Sprzedający w porozumieniu z Kupującym zastąpi ww. postanowienie postanowieniem ważnym, które swoim gospodarczym sensem i celem będzie najbardziej zbliżone do poprzedniego.

§ 3   Informacje o produkcie, oferty, wzorce

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
 2. Ogłoszenia, reklamy, katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty. Również pismo, do którego dołączone są OWSiD, pomimo zatytułowania go słowem "oferta" nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Pismo to stanowi jedynie odpowiedź na zapytanie ofertowe i przedstawia asortyment towarów będący przedmiotem zapytania oraz Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.
 3. Informacje dotyczące dostarczonego produktu, w szczególności parametry, właściwości lub proporcje mieszanek mają charakter przybliżony, zaś podany sposób stosowania ma charakter zalecany. Dane te nie stanowią podstawy do dochodzenia roszczeń wynikających z wadliwości przedmiotu Umowy. To samo dotyczy wyników chemicznych i fizycznych analiz przekazanych Kupującemu przez Sprzedającego.
 4. Informacje o produkcie, w tym pochodzące z doświadczenia i wiedzy Sprzedającego, nie zwalniają Kupującego ze sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności do zamierzonego przez Kupującego celu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedający wcześniej dostarczył próbki produktu.
 5. Podczas używania produktu Kupujący odpowiada za przestrzeganie obowiązującego prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przetwarzanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zawodowej.
 6. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

§ 4   Opakowanie Towaru

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu, bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

§ 5   Ceny

 1. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej, na oferowane towary obowiązuje cena podana w ofercie handlowej według stanu na dzień w dniu złożenia zamówienia, które zostało potwierdzone przez Sprzedającego.
 2. Ceny podane w ofercie handlowej są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. Oferty złożone przez Sprzedawcę są ważne przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
 4. Ceny podane w ofercie handlowej:
 • bazują na warunkach Incoterms 2010: Ceny na bazie EXW STARGARD/KOSTRZYN NAD ODRĄ
 • w przypadku dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zawierają ubezpieczenia oraz opłaty związane z transportem czy pakowaniem,
 • w przypadku dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – koszty transportu i inny dodatkowych opłat z nim związanych - są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, koszty te ponosi kupujący w pełnym zakresie.

5. Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a jej wykonaniem nastąpi istotna zmiana warunków gospodarczych, w szczególności istotnie zmienią się ceny surowców lub wysokość wynagrodzeń, Sprzedający jest uprawniony w terminie ośmiu tygodni od zmiany warunków, dostosować cenę w zakresie proporcjonalnym do swoich podwyższonych kosztów w stosunku do kosztów z daty zawarcia umowy. Na wniosek kupującego Sprzedający udostępni wykaz zmian wyżej wymienionych kosztów. Powyższa klauzula obowiązuje także przy zmianach cła, kosztów wyrównawczych, akcyzy, podatków oraz innych administracyjnych lub publicznych opłat dotyczących przedmiotu umowy.

6. Dla obliczenia ceny miarodajna jest ilość, ciężar lub objętość przedmiotu umowy na chwilę opuszczenia zakładu Sprzedającego.

7. Świadczenie Kupującego w zakresie zapłaty ceny aktualizuje się w momencie skutecznego złożenia zamówienia, chyba że Sprzedający wraził zgodę na zapłatę w innym umówionym terminie, w tym częściami.

8. Sprzedający, w przypadku gdy wyraził zgodę na uregulowanie ceny za zakupiony towar częściami, ma prawo w dowolnym czasie wymagać od Kupującego wpłacenia zaliczki lub ustanowienia zabezpieczenia zanim dokona on dostawy/sprzedaży lub kolejnej dostawy/sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie wpłaci wymaganej zaliczki lub nie ustanowi zabezpieczenia, Sprzedający może się wedle swego wyboru wstrzymać z dostarczeniem towarów bądź od umowy w odpowiednim zakresie odstąpić.

9. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia płatności Kupującego na poczet wybranego przez siebie długu, jeżeli Kupujący podczas płatności nie zastrzegł sobie spłaty konkretnego zobowiązania.
Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania na podstawie spornych roszczeń.

10. Nabywcy nie przysługuje prawo zatrzymania z tytułu roszczeń spornych.

11. W przypadku dostawy poza terenem RP Kupujący powinien niezwłocznie po dostarczeniu w dowolnej formie (e-mail lub pocztą) przedstawić potwierdzone dokumenty dostawy (dowód dostawy/list przewozowy i CMR) z podpisem, pieczęcią firmową i datą dostawy zamówienia, aby udowodnić, że dostawa została zrealizowana. W przypadku nieokazania w/w dokumentów Sprzedający jest upoważniony do korekty Faktury i doliczenia 23% podatku VAT.

§ 6   Zawarcie umowy

 1. Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, jeśli nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego w formie  pisemnej lub elektronicznej (email) przez uprawnione do tego osoby.
 2. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia Kupującego.
 3. Zastrzeżenia Sprzedającego zgłoszone do zamówienia wiążą Kupującego, o ile nie zgłosi uwag w ciągu 24 godzin. W przypadku zgłoszenia uwag przez Kupującego, Sprzedający jest związany zamówieniem wyłącznie w przypadku potwierdzenia nowych warunków zamówienia na piśmie.
 4. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

§ 7   Wykonanie umowy

 1. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego.
 2. Wynikający z Umowy termin dostarczenia przedmiotu umowy rozpoczyna bieg z dniem następującym po dniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, przedłuża się jednak o okres opóźnienia Kupującego w podjęciu czynności wynikających z obowiązku współdziałania, w szczególności uiszczenia ewentualnie umówionej zaliczki, zadatku lub udzielenia Sprzedającemu informacji koniecznych do stwierdzenia możliwości dostarczenia przedmiotu umowy w terminie.
 3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi z magazynu Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.
 4. Jeżeli bez winy Sprzedającego Umowa nie może być wykonana w terminie, termin uważa się za dotrzymany z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do wykonania Umowy.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa.  Za siłę wyższą uważa się w szczególności: strajk, zgodny z prawem lokaut, zakaz wjazdów i wyjazdów, brak surowców oraz energii, pożar, znaczące przerwy w funkcjonowaniu zakładu oraz transportu jak również inne, niezawinione przez Sprzedającego okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub wykonanie Umowy, niezależnie od tego czy mają one miejsce u Sprzedającego, spedytorów, poddostawców lub u któregokolwiek z dalszych poddostawców.
 6. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę. W takim wypadku, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody. Jeżeli wykonanie Umowy jest wskutek siły wyższej niemożliwe lub  prowadzi do straty po stronie Sprzedającego w wysokości wyższej niż 30 % wartości danego zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powstania takiej przeszkody, chyba że w tym czasie przeszkoda ustała a Kupujący nadal jest zainteresowany wykonaniem Umowy. W tym wypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.
 7. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 8. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściami, bez popadania w zwłokę co do pozostałych części. Ostateczne określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.
 9. Kupującemu przysługuje prawo do wycofania zamówienia, co następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W wypadku takim Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówienia.
 10. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu nie zrealizowanych dostaw. Prawo do odstąpienia od Umowy w tym przypadku nie dotyczy dostawy towarów handlowych specjalnych wykonanych według wymogów Kupującego. W zakresie wyżej wskazanych towarów handlowych Strony zobowiązane są do współdziałania, celem ustalenia nowego terminu realizacji dostawy.
 11. Jeżeli w Umowie Strony nie określiły na kim spoczywa obowiązek dostarczenia przedmiotu umowy, obowiązek zorganizowania dostawy spoczywa na Kupującym. W takim przypadku Umowę uważa się za wykonaną przez Sprzedawcę w miejscu i czasie pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego. Z chwilą wykonania Umowy przez Sprzedawcę przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedający obowiązany jest powiadomić Kupującego o miejscu pozostawienia przedmiotu umowy do dyspozycji, o ile strony nie określiły tego w Umowie. Kupujący jest obowiązany odebrać rzecz z miejsca pozostawienia przedmiotu umowy do dyspozycji Kupującego w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 12. Jeżeli mimo ww. powiadomienia Kupujący nie odbierze w określonym przez Sprzedającego terminie przedmiotu umowy z miejsca, w którym pozostawiono go do dyspozycji, Sprzedający według swojego wyboru jest uprawniony do: odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do odbioru lub oddania przedmiotu umowy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
 13. Jeżeli Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedającego lub jego dostawców, Kupujący zapewni, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu dostawczego oraz zapewni niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Kupującego ponad 20 minut, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami przestoju. Ponadto w przypadku takiej dostawy Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedający nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
 14. Jeżeli zgodnie z Umową, obowiązek dostarczenia przedmiotu umowy spoczywa na Sprzedającym, przyjmuje się, że miejscem wykonania zobowiązania Sprzedającego jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Sprzedającego. Z chwilą wydania przez Sprzedającego przedmiotu umowy przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Termin lub data dostawy do miejsca przeznaczenia wiąże Sprzedającego tylko po ich pisemnym lub elektronicznym (email) potwierdzeniu przez Sprzedającego.
 15. Koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedający zgodnie z wysokością stawek stosowaną przez przewoźnika, a poza granicami kraju w zależności od indywidualnych uzgodnień stron.
 16. Należyte wykonanie umowy przez Sprzedającego jest uwarunkowane terminowym otrzymaniem przez Sprzedającego zaopatrzenia od własnych dostawców surowców.

§ 8   Warunki płatności

 1. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej, termin zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży wynikającej z danej faktury VAT wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Płatności nie mogą być potrącane z wierzytelnościami przysługującymi Kupującemu w stosunku do Sprzedającego, chyba, że zostały one przez Sprzedającego uznane, nie są sporne lub gdy zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty.
 2. Brak zapłaty w terminie wskazanym na fakturze spowoduje, iż Kupujący zostanie obciążony odsetkami karnymi w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 5 punktów procentowych w skali roku. Nie wyklucza to innych roszczeń Sprzedającego z tytułu szkody poniesionej w związku z opóźnieniem w płatności.
 3. Wykrycie wad dostarczonego towaru pozostaje bez wpływu na wymagalność całej, należnej kwoty.
 4. Za dokonanie pełnej płatności uważa się dopiero chwilę, w której Sprzedający miał do dyspozycji całą należna kwotę wynikająca z wystawionej faktury VAT, bez jakichkolwiek obciążeń i strat.
 5. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony towar.
 6. W przypadku gdy Kupujący zalega w stosunku do Sprzedającego z zapłatą jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku prawnego, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z wykonaniem Umowy dopóki Kupujący nie zaofiaruje zaległego świadczenia lub zapłaty ceny z bieżącej Umowy, według wyboru Sprzedającego.
 7. W przypadku postępowania windykacyjnego ze strony ubezpieczyciela należności Sprzedającego, koszty prowizji windykacyjnej pokrywa odbiorca towaru.

§ 9   Zastrzeżenie prawa własności

 1. Stosownie do przepisu art. 589 Kodeksu cywilnego wszelkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za całość dostarczonego towaru (Towar Zastrzeżony). Zapłata ceny za określone partie towarów pozostaje bez wpływu na przejście prawa własności za cały dostarczony towar.
 2. Jeżeli Kupujący przed zapłatą ceny dokona zbycia Towaru Zastrzeżonego na rzecz osoby trzeciej, albo Towar ten utraci, uszkodzi lub zużyje, Kupujący obowiązany jest wydać Sprzedającemu wszystko to, co uzyskał w zamian za niego albo jako odszkodowanie.
 3. Wierzytelność przysługującą Kupującemu w wyniku zużycia, utraty lub zbycia Towaru Zastrzeżonego albo z tytułu zawartego ubezpieczenia Kupujący ceduje na Sprzedającego w celu zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego o zapłatę ceny lub naprawienie szkody, zaś Sprzedający niniejszą cesję przyjmuje.
 4. Cesja wierzytelności przyszłych Kupującego odnosi się także do salda uznanego przez kontrahenta Kupującego oraz w przypadku upadłości kontrahenta Kupującego do salda roszczeń przysługujących Kupującemu wobec masy upadłościowej.
 5. Z chwilą powstania wymienionych roszczeń Kupujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dłużnika o cesji.
 6. W przypadku przetworzenia Towaru Zastrzeżonego, własność nad nowo powstałą rzeczą zostaje przeniesiona na Sprzedającego w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z niezapłaconej ceny.
 7. W przypadku gdy Towar Zastrzeżony zostanie przez Kupującego połączony lub pomieszany z innymi rzeczami, które nie są własnością Sprzedającego i Kupujący uzyska nad nową rzeczą prawo własności lub współwłasności w stosunku do Towaru Zastrzeżonego lub do innej połączonej lub pomieszanej rzeczy, Kupujący zobowiązuje się do przeniesienia własności nad rzeczą na Sprzedającego w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z niezapłaconej ceny (przewłaszczenie na zabezpieczenie).
 8. Gdy Kupujący nie spełnił swego świadczenia w terminie lub nie dał zabezpieczenia, Sprzedający może także żądać zwrotu Towaru Zastrzeżonego. Koszty związane ze zwrotem Towaru Zastrzeżonego poniesie Kupujący. Towar zwracany będzie po cenach z momentu odbioru. Ponadto Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedającemu dokładnego zestawienia posiadanego Towaru Zastrzeżonego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Niezależnie od powyższego Sprzedający jest w każdej chwili uprawniony do podjęcia odpowiednich kroków mających na celu ochronę swoich praw, w szczególności wkraczania do pomieszczeń oraz na tereny składowania oraz załadunku Kupującego, jak również do wglądu we wszelkie konieczne dokumenty oraz księgi.
 10. Kupujący jest zobowiązany na zasadzie ryzyka do zachowania Towaru Zastrzeżonego w należytym stanie, składowania go w należytych warunkach, oddzielnie od innego towaru oraz do ubezpieczenia Towaru Zastrzeżonego przed ogniem oraz kradzieżą.
 11. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wszczętych lub grożących postępowaniach egzekucyjnych obejmujących: Towar Zastrzeżony, scedowane wierzytelności lub inne zabezpieczenia Sprzedającego. Kupujący ma przy tym obowiązek przekazania Sprzedającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do ochrony przysługujących Sprzedającemu praw.
 12. Koszty Sprzedającego związane z sądowymi lub pozasądowymi staraniami o zwrot Towaru Zastrzeżonego, scedowanych wierzytelności lub zabezpieczeń lub ich zwolnienie spod egzekucji ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy także kosztów uzasadnionej sądowej interwencji, w przypadku gdy ich egzekucja od osób trzech będzie bezskuteczna.
 13. Na wniosek Kupującego Sprzedający może zwolnić przysługujące mu zabezpieczenia według swojego uznania, w szczególności jeżeli po zwolnieniu realna wartość zabezpieczeń przekracza o 20% wartość przysługujących mu wierzytelności.

§ 10   Reklamacje i odpowiedzialność za wady towaru

 1. Strony ograniczają ustawowe uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi do uprawnień i zasad określonych punktach poniżej. Niniejsze OWSiD regulują w pełnym i ostatecznym wymiarze odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za przedmiot umowy.
 2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie Sprzedającemu w formie i w terminach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania przydatności przedmiotu umowy dla przewidzianych przez Kupującego celów. Sprzedający związany jest wyłącznie właściwościami bądź parametrami przedmiotu umowy wyraźnie opisanymi w Umowie (zgodność towaru z umową).
 4. Ciężar zbadania przydatności przedmiotu umowy do potrzeb i celów Kupującego spoczywa na Kupującym. Kupujący poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, iż przedmiot umowy odpowiada potrzebom i celom Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
 6. O brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin od daty dostawy. Informację o brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest ujawnić w dokumentach przewozowych w obecności Przewoźnika. Brak prawidłowego zawiadomienia Sprzedającego skutkuje utratą roszczeń z wyżej wymienionego tytułu. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru handlowego Kupujący może domagać się dostawy brakującej ilości towaru w ustalonym przez Strony terminie.
 7. O istnieniu wad jakościowych towaru widocznych gołym okiem Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie listem poleconym lub drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednakże niż w ciągu 7 dni od chwili otrzymania przedmiotu umowy pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową.
 8. O istnieniu innych niż ww. wad jakościowych towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w formie pisemnej niezwłocznie listem poleconym lub drogą elektroniczną, nie później jednakże niż w ciągu 14 dni od identyfikacji wady,  przy czym Kupujący ma obowiązek przeprowadzenia badania na zgodności przedmiotu umowy z Umową w terminie 30 dni od wykonania umowy przez Sprzedającego pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową.
 9. Jeżeli Kupujący nie wykonał w terminie czynności sprawdzenia, zawiadomienia lub zbadania określonych w pkt. 2) do 8) niniejszego paragrafu, przedmiot umowy uznaje się za sprawdzony i zatwierdzony przez Kupującego.
 10. W wypadku zawiadomienia o jakiejkolwiek jakościowej wadzie towaru Sprzedający jest uprawniony wymagać, aby Kupujący przesłał lub w inny sposób oddał do dyspozycji Sprzedającego zakwestionowany towar lub minimum 1 kg zakwestionowanego przedmiotu umowy celem jego sprawdzenia, które nastąpić powinno w terminie 7 dniu od daty jego otrzymania przez Sprzedającego. W razie nieuzasadnionej odmowy Kupującego, Kupujący traci prawo do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową.
 11. Gama kolorów, odcienie kolorów produktów oraz receptura produktów Sprzedawcy podlegają okresowym zmianom i dostosowaniom. W związku z tym nie można wykluczyć różnic kolorystycznych i nie stanowią one wady. Ze względu na działanie promieni słonecznych i innych wpływów klimatycznych lub środowiskowych, kolory produktów dostarczanych przez Sprzedawcę mogą z czasem ulec zmianie lub wyblaknąć. Takie zmiany, a także naturalne ścieranie granulatu gumowego i inne naturalne cechy starzenia nie stanowią wady.
 12. Sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z tym, że Kupujący przetransportował przedmiot umowy w inne miejsce aniżeli miejsce wykonania umowy, chyba że przetransportowanie odpowiadało jego użyciu zgodnie z przeznaczeniem, znanym przy zawarciu Umowy obu stronom.
 13. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć według uznania Sprzedającego. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedającego. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w najbliższym z możliwych terminów. Wszelkie nakłady z tym związane Sprzedający  ponosi we własnym zakresie.
 14. W przypadku nie dostarczenia ww. terminach towaru wolnego od wad, Kupujący może, zgodnie ze swoim wyborem żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze w granicach ujemnego interesu umownego.
 15. Jeżeli tylko część przedmiotu Umowy jest wadliwa, Kupujący może odstąpić od całej Umowy tylko wtedy, gdy dowiedzie on, że nie ma on uzasadnionego interesu do zatrzymania pozostałej części przedmiotu umowy.
 16. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 17. W razie wymiany towaru lub usunięcia wady Kupującemu nie przysługuje żądanie dalszych odszkodowań i rekompensat.
 18. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z wadliwości dostarczonego towaru, jeżeli przedmiot Umowy został użyty przed sprawdzeniem lub zbadaniem.
 20. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 21. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Sprzedającego.
 22. Jeżeli z powodu wady towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego i ustalenia terminu zwrotu.
 23. Roszczenia oraz prawa wynikające z niezgodności przedmiotu umowy z Umową przysługują Kupującemu w terminie 6  miesięcy licząc od dnia, kiedy towar został wydany Kupującemu, chyba że strony pisemnie ustaliły inny termin przedawnienia.
 24. W przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi odpowiedzialność Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku istnienia wad zostaje wyłączona na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego.
 25. Sprzedający jest zwolniony z obowiązku udzielenia gwarancji tak długo, jak długo Kupujący nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania płatniczego wobec Sprzedawcy lub nie wykonuje go w całości.
 26. Kupujący może uzgodnić fakturowanie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie dokumentu PDF.

§ 11   Pozostałe uprawnienia i obowiązki stron

 1. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednej z niżej wymienionych okoliczności:
 • jeśli w stosunku do Kupującego lub któregoś z jego wspólników lub innego podmiotu z nim powiązanego, bądź też  przeciwko poręczycielowi Kupującego (jeżeli poręczenie zaistniało), został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie innego podobnego postępowania dotyczącego niewypłacalności;
 • jeśli jedna z ww. osób wstrzymała swoje płatności na stałe lub przejściowo lub jej sytuacja materialna pogorszyła się w takim stopniu, że spłata wierzytelności wynikających z niniejszej umowy będzie zagrożona;
 • jeśli Kupujący nie spełnił w terminie swojego świadczenia w całości ani nie złożył stosownego zabezpieczenia lub w inny sposób naruszył postanowienia umowy.

2. W ww. wypadkach Sprzedający nie jest zobowiązany do wypłaty Kupującemu odszkodowania bądź ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, a roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego stają się natychmiast wymagalne. Sprzedający jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania własnych zobowiązań wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego do momentu, gdy jego roszczenia zostaną spełnione lub Kupujący złoży stosowne zabezpieczenie.


3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego. W takich przypadkach Kupujący może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody do wysokości poniesionej straty (damnum emergens), jednak nie więcej niż do wysokości ceny zamówionych towarów.


4. Odpowiedzialność Sprzedającego bądź osób, z których pomocą Sprzedający zobowiązanie wykonuje bądź którym wykonanie zobowiązania powierza, obejmuje wyłącznie skutki działania lub zaniechania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

5. Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z nieważności któregokolwiek postanowienia Umowy a Sprzedający zwolnienie przyjmuje.


6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta, jak i niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

§ 11a Poufność

 1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w poufności warunków umowy/zamówienia, jak też wszelkich informacji technicznych, danych o procesach technologicznych, informacji finansowych i handlowych uzyskanych przy jej zawarciu i wykonywaniu, w tym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Wszelkie projekty, specyfikacje, rysunki oraz zdjęcia dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego stanowię jego własność i na żądanie Sprzedającego winny po wykonaniu zamówienia zostać mu wydane.
 3. Dokument oraz treść zamówienia, jak też sam fakt złożenia zamówienia przez Kupującego stanowią także informacje poufne.
 1. Przekazanie przez Kupującego wiedzy objętej niniejszą klauzulą poufności jego spółkom zależnym, podmiotom dominującym lub powiązanym kapitałowo lub personalnie (w tym powiązania z członkami najbliższej rodziny wspólników) nie stanowi naruszenia tego zobowiązania.
 2. Nie uważa się za naruszenie klauzuli poufności przekazanie informacji objętych tajemnicą konsultantom prawnym, biegłym rewidentom stron, organom, którym przekazanie informacji jest objęte obowiązkiem płynącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Informacje poufne mogą być przez Kupującego ujawniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy. Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim, ani też czynić użytku handlowego (czy to na swoją rzecz czy też na rzecz podmiotu trzeciego) lub innego żadnych Informacji Poufnych otrzymanych lub uzyskanych od Sprzedającego, lub innego podmiotu, jeśli informacje te uzyskał w związku z wykonywaniem zamówienia, bez uprzedniej pisemnej zgody (pod rygorem nieważności) Sprzedającego.
 4. Informacje poufne mogą być ujawniane przez Kupującego jedynie tym swoim współpracownikom, którzy muszą je znać w celu realizacji zamówienia i którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze tych informacji i którzy są zobowiązani zachować te informacje w tajemnicy i wykorzystywać je jedynie w zakresie wykonania zamówienia.
 5. Kupujący będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie niedozwolone w myśl niniejszej umowy wykorzystywanie informacji poufnych przez osoby, którym ujawni te informacje.
 6. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane lub uzyskane przez Doradcę powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, kradzieżą lub zaginięciem. Ujawnienie dokumentów lub informacji niewystarczająco zabezpieczonych stanowi naruszenie Zasady Poufności.
 7. Zobowiązanie zachowania poufności trwa po wykonaniu dostawy. 

§ 11b Siła wyższa

 1. Wszelkie zdarzenia niezależne od stron, a mające wpływ na realizację umowy dostawy/zamówienia mieszczące się w przyjętej zwyczajowo w kraju siedziby Sprzedającego definicji „siła wyższa” (w szczególności klęska żywiołowa, siły natury, pożar, wypadki losowe, wojna, działanie wojskowe, blokada, lub strajki uniemożliwiające Dostawcy/Kupującemu w całości lub częściowo wywiązania się ze zobowiązań kontraktowych) zwalniają strony umowy od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej strony, pod warunkiem poinformowania drugiej strony o zaistnieniu takiego przypadku z podaniem wszelkich istotnych okoliczności tego zdarzenia.
 2. W przypadku niemożliwości wykonania dostawy Towarów w terminie umownym z powodu siły wyższej po stronie Sprzedającego, strony dopuszczają wyznaczenie przez Sprzedającego dodatkowego terminu wykonania dostawy.
 3. W przypadku niemożliwości oszacowania przewidywanego czasu trwania „siły wyższej” uniemożliwiającego wykonanie zamówienia lub jego odbiór albo trwaniu tego stanu przez okres przekraczający 30 dni, zarówno Sprzedający jak i Kupujący mają prawo odstąpić od zamówienia w całości lub w zakresie niewykonanej części bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie z tego tytułu.
 4. Każda ze stron jest zobowiązana do bezzwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu usuniecie stanu siły wyższej, jego skrócenie lub zminimalizowanie jego skutków dla drugiej strony, a także ma obowiązek powiadomienia drugiej strony o zakończeniu okoliczności „siły wyższej”. 

§ 12   Zawiadomienia i oświadczenia Stron

 1. Ile z postanowień OWSiD nie wynika inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające lub związane z wykonaniem umowy sprzedaży i dostawy mogą być przesłane listem poleconym lub drogą elektroniczną (email).
 2. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zmianie danych wskazanych w zamówieniu, w przeciwnym razie doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail będzie uznane za skuteczne.

§ 13   Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją sprzedaży i dostawy zakupionych będą poddane pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Rzeczpospolitej Polski, 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

§ 14   Ochrona danych osobowych

 1. Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy STARGUM Stankiewicz Sp. j. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedającego. Kupujący przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich danych, wiadomości, opinii i dokumentów uzyskanych od Sprzedającego lub jego dotyczących, w szczególności technicznego i gospodarczego know-how (informacje poufne).
 3. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych uzyskanych od Kupującego lub jego dotyczących, w tym w szczególności informacji o cenach, warunkach dostawy i płatności.
 4. Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania informacji poufnych w celach innych niż dla realizacji znanego obu stronom celu umowy.

§ 15   Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWSiD.
 2. Nie zostały podjęte żadne dodatkowe ustne postanowienia ani nie zostały podjęte inne pisemne lub elektroniczne (np. email) ustalenia poza wymienionymi w OWSiD. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (np. email) pod rygorem ich bezskuteczności.
 3. Aktualna wersja OWSiD jest publikowana na stronie internetowej STARGUM Stankiewicz Sp. j., z podaniem dnia od jakiego obowiązuje.

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.