×

Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych jest STARGUM Stankiewicz Sp. j. z siedzibą w Stargardzie, ul. Cieplna 7, NIP: 8542434414

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
1)    zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2)    w   celu   realizowania   przez   Panią/a   czynności   na   rzecz reprezentowanego  podmiotu,  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora, jakim  jest  konieczność  przetwarzania  danych  niezbędnych  do  zawarcia  i  realizacji  umów  z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3)    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4)    dla celów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przechowywane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających z którymi ściśle współpracujemy (umowy powierzenia) oraz poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, poufności, rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

Administrator stosuje różny czasy przetwarzania danych osobowych w zależności od podstawy prawnej:
•    jeżeli podstawą przetwarzania danych w celach marketingowych, dane przechowywane są do czasu odwołania udzielonej zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 6 lat.
•    jeżeli podstawą przetwarzania danych jest realizacja zamówienia, wówczas dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.
•    jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas takie przepisy mogą wydłużać lub w konkretnym przypadku skracać czas przetwarzania danych osobowych.
•    jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w związku z procesem rekrutacji wówczas dane osobowe przetwarzamy tak długo, aż nie zostanie zakończony proces rekrutacyjny. W przypadku kiedy kandydat wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeb przyszłych rekrutacji, jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej.

Każdej osobie, której dane znajdują się w naszej bazie danych ma prawo dostępu do danych, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz woli skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

  • drogą mailową na adres: biuro@stargum.pl
  • telefonicznie: +48 578 80 05

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.